Διακήρυξη έργου καθαρισμού διαύλου τροφοδοσίας αντλιοστασίου

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αρ.Πρ.: 471/3.7.2018
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
(Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Εμ. Ανδρόνικου 46
Τηλέφωνο: 23210 – 25004 ΕΡΓΟ : « Απομάκρυνση προϊόντων καθαρισμού
FAX: 23210 – 55004
Ταχ. Κώδικας: 62121

διαύλου αντλιοστασίου Αχινού,
επί της κοίτης του ποταμού Στρυμόνα»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ

διακηρύσσει

τη με υποβολή προσφορών επιλογή αναδόχου
για την κατασκευή του έργου:

«Απομάκρυνση προϊόντων καθαρισμού διαύλου αντλιοστασίου Αχινού, επί της κοίτης
του ποταμού Στρυμόνα »

Προϋπολογισμού 5.612,00 Ευρώ (με ΦΠΑ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Β37/1103/15.9.1994 Απόφασης Υπ. Γεωργίας

καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν γραπτή προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του ως άνω έργου έως και την Δευτέρα 9/7/2018 και ώρα 10.00 π.μ.

Ο Διευθυντής του ΓΟΕΒ Σερρών
κ.α.α

Κ. Τσιρογιάννης
Γεωπόνος