ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
(Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Εμ. Ανδρόνικου 46
Τηλέφωνο: 23210 – 25004 ΕΡΓΟ : « Κατασκευή ρυθμιστών ροής στα
FAX: 23210 – 55004
Ταχ. Κώδικας: 62121
αρδευτικά – στραγγιστικά δίκτυα:
Σερρών, Αχινού – Μαυρ/σης &
Τραγίλου – Αηδ/ρίου»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ
διακηρύσσει
τη με υποβολή προσφορών επιλογή αναδόχου
για την κατασκευή του έργου:
«Κατασκευή ρυθμιστών ροής στα αρδευτικά – στραγγιστικά δίκτυα: Σερρών, Αχινού –
Μαυρ/σης & Τραγίλου – Αηδ/ρίου»
Προϋπολογισμού 12.937,95 Ευρώ (με ΦΠΑ),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Β37/1103/15.9.1994 Απόφασης Υπ. Γεωργίας
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν γραπτή προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του ως άνω έργου έως και την Δευτέρα 2/7/2018 και ώρα 10.00 π.μ.
Ο Διευθυντής του ΓΟΕΒ Σερρών
κ.α.α
Κ. Τσιρογιάννης
Γεωπόνος