Υπενθύμιση νέου τρόπου υποβολής δηλώσεων υπόχρεων εισφορών υπέρ Γ.Ο.Ε.Β.

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση νέου τρόπου υποβολής δηλώσεων υπόχρεων εισφορών υπέρ Γ.Ο.Ε.Β.
Σχετικά: Ν. 4546 / 2018 ΦΕΚ Α’ 101/12.06.2018 και Εγκύκλιος ΥΠΑΑΤ 1552/134721/5-10-2018 με ΑΔΑ ΩΧΨΟ4653ΠΓ-222

Σας υπενθυμίζουμε ότι κατόπιν της ανωτέρω εγκυκλίου είμαστε υποχρεωμένοι να σας επιστήσουμε την προσοχή, ότι από 12/6/2018 ισχύει η τροποποίηση του Ν. 2538/1997 άρθ. 61, όπως αυτή επήλθε με το Ν. 4546/2018 άρθ. 66, η οποία προβλέπει τον τρόπο αλλά και τις αυστηρές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων των υπόχρεων εισφορών υπέρ Ο.Ε.Β. Με το νόμο αυτό καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή δηλώσεων των αγροτεμαχίων που ωφελούνται με οποιοδήποτε τρόπο από τα εγγειοβελτιωτικά έργα των Ο.Ε.Β. από τους ιδιοκτήτες τους και από κοινού με τους ενοικιαστές, εντός δωδεκάμηνης προθεσμίας. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, και των ειδικότερων διατάξεων περί είσπραξης των εισφορών από τους Οργανισμούς αυτοδύναμα, δρομολογείται η άμεση αποστολή τους στο Δημόσιο Ταμείο για επιβολή περεταίρω μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.
Η μη υποβολή της δήλωσης αυτής, καθώς και η απόκρυψη στοιχείων των ωφελούμενων ακινήτων, ή η μη έγκαιρη και εντός διμήνου αλλαγή αυτών, συνεπάγεται επιβολή προστίμων που φτάνουν στο διπλάσιο της εισφοράς.
Για την διευκόλυνση των ωφελούμενων προβλέπεται και η εξόφληση μέσω δόσεων που ορίζονται με ειδικότερες αποφάσεις των Ο.Ε.Β., όμως οι υπερήμεροι της διευκόλυνσης αυτής τυγχάνουν ιδίας μεταχείρισης με τους μη υποβάλοντες τη σχετική δήλωση.
Για το σκοπό αυτό διατίθενται στα γραφεία των Οργανισμών σχετικά έντυπα, τα οποία μπορεί κανείς να μεταφορτώσει και από τον ιστότοπο του οργανισμού.
Παρακαλούμε να κοινοποιηθεί η έναρξη ισχύος του νόμου, με κάθε πρόσφορο μέσο, τοιχοκολλώντας, κατά τη συνήθη διαδικασία την παρούσα, στα κατά τόπους κοινοτικά διαμερίσματα, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Ο Διευθυντής ΓΟΕΒ
Κ.α.α.

Τσιρογιάννης Κωνσταντίνος
Γεωπόνος

Συνημμένα: Άρθρο 66 του Ν. 4546/2018

Ν 4546/2018: -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το…
Αρθρο 66

Άρθρο 66

7.α. Το άρθρο 61 του ν. 2538/1997 (Α` 242) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 61
Βεβαίωση και είσπραξη οφειλών υπέρ
των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

1. Οι υπόχρεοι για την καταβολή των δαπανών της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 1277/1972 (Α` 213) (πάγιες εισφορές, αρδευτικά τέλη και λοιπά δικαιώματα), υπέρ των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ), του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμ- φαλίας- Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (ΠΔΕ) και των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεων (TEA), υποχρεούνται να υποβάλλουν στον οικείο Οργανισμό, στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα ιδιοκτησίας τους που επωφελούνται από τα εγγειοβελτιωτικά έργα, δήλωση των στοιχείων επικοινωνίας και του αριθμού φορολογικού μητρώου τους (Α.Φ.Μ.), μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Αν η χρήση του ακινήτου έχει παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον ιδιοκτήτη του σε άλλο πρόσωπο και έχει συμφωνηθεί η καταβολή των οφειλών να γίνεται από το πρόσωπο αυτό, ιδιοκτήτης και παραχωρησιούχος υποβάλλουν κοινή δήλωση, που υπογράφεται και από τους δύο και περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τους Α.Φ.Μ. τους. Ο οικείος Οργανισμός δημοσιεύει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο πρόσκληση για την υποβολή των δηλώσεων. Αν μεταβληθεί οποιοδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία, οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν νέα δήλωση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μεταβολή.

2. Με βάση τις ετήσιες οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 1277/1972 οι Οργανισμοί της παραγράφου 1 καταρτίζουν πίνακα των υπόχρεων για την καταβολή των οφειλών, που δημοσιεύεται με ανάρτηση στα γραφεία τους και στον οικείο τόπο δημοσίευσης του Δήμου ή της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας όπου έχουν την έδρα τους. Κατά του πίνακα οφειλών επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή του, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Οργανισμού. Οι ενστάσεις εξετάζονται υποχρεωτικά μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Μετά την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων ο πίνακας οφειλών καθίσταται οριστικός μετά τη θεώρησή του από την οικεία Περιφέρεια.

3. Οι υπόχρεοι καταβάλουν τις οφειλές τους στους οικείους Οργανισμούς της παραγράφου 1 μέσα σε ένα (1) μήνα από την οριστικοποίηση του πίνακα σύμφωνα με την παράγραφο 2. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αυτής οι Οργανισμοί αποστέλλουν με κάθε πρόσφορο μέσο ειδοποίηση προς τους υπερήμερους οφειλέτες σχετικά με το ύψος των οφειλών τους. Με την ίδια ειδοποίηση, τους ενημερώνουν για τη διαδικασία είσπραξης σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 και για τη δυνατότητα επιβολής αναγκαστικών μέτρων και κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 του από 13.9.1959 βασιλικού διατάγματος (Α` 243) και το άρθρο 40 του ν.δ. 3881/1958 (Α` 181).

4. Μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την κατά την παράγραφο 2 οριστικοποίηση του πίνακα και το αργότερο μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, οι οικείοι Οργανισμοί της παραγράφου 1 καταρτίζουν πίνακα με το σύνολο των υπερήμερων οφειλετών με τις αντίστοιχες ετήσιες οφειλές τους και τον αποστέλλουν στις οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) για είσπραξη, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων. Η βεβαίωση των οφειλών συντελείται με την εγγραφή των υπόχρεων στον ανωτέρω πίνακα, χωρίς να απαιτείται η σύνταξη χρηματικού καταλόγου από τον οικείο Οργανισμό. Οι ΔΟΥ προβαίνουν στην είσπραξη των οφειλών και αποδίδουν στους δικαιούχους Οργανισμούς τα εισπραττόμενα ποσά. Όταν παρέλθουν τρεις (3) μήνες από την ειδοποίηση των υπόχρεων από τις ΔΟΥ, η οποία πρέπει να κοινοποιείται και στους δικαιούχους Οργανισμούς, οι Οργανισμοί προβαίνουν στην επιβολή αναγκαστικών μέτρων και κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 του από 13.9.1959 βασιλικού διατάγματος και το άρθρο 40 του ν.δ. 3881/1958.

5. α) Οι Οργανισμοί μπορούν, με απόφαση του Δ.Σ. μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση των ΤΟΕΒ, και με απόφαση του Δ.Σ. των ΓΟΕΒ ή του ΑΟΣΑΚ, να ρυθμίζουν την καταβολή βεβαιωμένων οφειλών σε δόσεις, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλα τα μέλη τους. Η διάρκεια καταβολής των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες και ο χρόνος καταβολής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο παραγραφής των οφειλών κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.δ. 1277/1972. Τα μέλη τα οποία δεν τηρούν τους όρους της ρύθμισης καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών απεντάσσονται από τη διαδικασία ρύθμισης. Το ανωτέρω διάστημα μπορεί να παρατείνεται για τέσσερις (4) μήνες ακόμα σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού και έγκριση από την οικεία Περιφέρεια, μετά από αίτημα του μέλους.

Οι Οργανισμοί καταρτίζουν πίνακα με το σύνολο των οφειλών των οφειλετών που έχουν απενταχθεί από τη διαδικασία ρύθμισης καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τον οποίο αποστέλλουν μέσα σε δύο (2) μήνες στις οικείες ΔΟΥ για είσπραξη, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

β) Οι διατάξεις της περίπτωσης α` της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τις οφειλές των μελών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κωπαΐδας», ο οποίος καταργήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4250/2014 (Α` 74) και έχει τεθεί σε εκκαθάριση με το άρθρο 61 του ν. 4305/2014 (Α` 237). Όπου στις διατάξεις της περίπτωση α` ορίζεται αρμοδιότητα Οργανισμού ή Δ.Σ. αυτού, εννοείται, για τον «Οργανισμό Κωπαΐδας», ο ορισθείς εκκαθαριστής.

6. Οι υπερήμεροι, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, οφειλέτες των Οργανισμών της παραγράφου 1, οφείλουν να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς αυτούς ή να προβούν σε ρύθμιση της καταβολής αυτών σε δόσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5, μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, οι οικείοι Οργανισμοί καταρτίζουν πίνακα με το σύνολο των οφειλών των υπερήμερων οφειλετών, τον οποίο αποστέλλουν μέσα σε δύο (2) μήνες στις οικείες ΔΟΥ για είσπραξη, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

7. Στους υπόχρεους, που δεν υποβάλλουν τη δήλωση της παραγράφου 1 μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που οφείλουν για το αντίστοιχο διάστημα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης. Στους υπόχρεους που υποβάλλουν ανακριβή δήλωση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της ανακριβούς δήλωσης μέχρι τη διόρθωσή της. Τα ανωτέρω πρόστιμα, τα οποία αποτελούν έσοδα του οικείου Οργανισμού, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του.».

β) Η παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 2538/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.δ. 1277/1972 παραγραφή αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από την κατά τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 61 αποστολή των πινάκων των υπόχρεων στις οικείες ΔΟΥ, για είσπραξη των οφειλών, μέχρι την τυχόν επιστροφή των οφειλών ως ανείσπρακτων στους δικαιούχους Οργανισμούς. Ο χρόνος της αναστολής δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.».

Βεβαίωση παρόχου – φορέα άρδευσης για την υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 27 / 07 / 2018
Αριθ. πρωτ.: 1240/105608

Σας ενημερώνουμε ότι για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης από το 2019, για κάθε
αρδευόμενο αγροτεμάχιο θα είναι υποχρεωτική η βεβαίωση του παρόχου – φορέα άρδευσης
όταν πρόκειται για συλλογικό δίκτυο (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β., Δήμου, κ.λπ.) ή η άδεια χρήσης νερού
όταν πρόκειται για ιδιωτική υδροληψία.
Προς τούτο, στη σχετική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ θα υπάρξουν αλλαγές ως προς τα πεδία που
αφορούν στην άρδευση των αγροτεμαχίων. Συγκεκριμένα, για κάθε αγροτεμάχιο που δηλώνεται
ως αρδευόμενο:
 εάν η άρδευση γίνεται μέσω συλλογικού δικτύου, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτεται
στην αίτηση σαρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης του παρόχου – φορέα και να
καταχωρίζονται σε σχετικά πεδία ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της βεβαίωσης,
 εάν η άρδευση γίνεται μέσω ιδιωτικής υδροληψίας, θα πρέπει αντίστοιχα να
καταχωρίζονται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της άδειας χρήσης νερού, ή ο
αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αδειοδότησης, εφόσον δεν
έχει εκδοθεί ακόμα η άδεια.
Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του παρόντος στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων
(Ο.Ε.Β.) αρμοδιότητάς σας, προκειμένου να ενημερώσουν όλα τα μέλη τους.

 

Λήξη αρδευτικής περιόδου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Γ.Ο.Ε.Β. Πεδ. Σερρών θα κηρύξει λήξη αρδευτικής περιόδου στα παρακάτω αρδευτικά δίκτυα αρμοδιότητάς του, ως εξής:

Αρδευτικό δίκτυο Αχινού Μαυροθαλάσσης ,

Λήξη αρδευτικής περιόδου την Παρασκευη 18 Σεπτεβρίου 2015.

Εφαρμογή προγράμματος άρδευσης ως έχει από Δευτέρα 14/9/201 έως την λήξη της αρδευτικής περιόδου.

Αρδευτικό δίκτυο Τραγίλου – Αηδονοχωρίου ,

Λήξη αρδευτικής περιόδου την Παρασκευη 18 Σεπτεβρίου 2015.

Εφαρμογή προγράμματος άρδευσης ως έχει από Δευτέρα 14/9/201 έως την Τετάρτη 16/9/2015 για την έκτακτη κάλυψη αναγκών άρδευσης.

Αρδευτικό δίκτυο Ευκαρπίας Κερδυλλίων ,

Λήξη αρδευτικής περιόδου την Παρασκευη 18 Σεπτεβρίου 2015.

Εφαρμογή προγράμματος άρδευσης ως έχει από Δευτέρα 14/9/201 έως την Τετάρτη 16/9/2015 για την έκτακτη κάλυψη αναγκών άρδευσης.

 

Εξέλιξη πλημμυρών 11ης Σεπτεμβρίου 2015

Από την σημερινή απεικόνιση του Landsat, φαίνεται ότι έμειναν μόνον 438 στρ στην περιοχή του Αχινού – Μαυροθαλάσσης και 755 στην περιοχή Ψυχικού – Πεθελεινού.

Τα αντλιοστάσια στις δύο περιοχές δουλεύουν αυτόματα, είτε με τις βοηθητικές είτε με τις κύριες αντλίες.

Τα αγροτεμάχια που απέμειναν κάτω από το νερό πρέπει να αποστραγγιστούν με τη βοήθεια σκαπτικών για να οδηγηθεί το περίσσειο νερό στο στραγγιστικό δίκτυο.

Κώστας Τσιρογιάννης

Παρακάτω φαίνονται οι σχετικές απεικονίσεις:
flood_11092015_water_coloured

flood_11092015_water

flood_11092015_pansharpenned_coloured

flood_11092015_pansharpenned