Βεβαίωση παρόχου – φορέα άρδευσης για την υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 27 / 07 / 2018
Αριθ. πρωτ.: 1240/105608

Σας ενημερώνουμε ότι για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης από το 2019, για κάθε
αρδευόμενο αγροτεμάχιο θα είναι υποχρεωτική η βεβαίωση του παρόχου – φορέα άρδευσης
όταν πρόκειται για συλλογικό δίκτυο (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β., Δήμου, κ.λπ.) ή η άδεια χρήσης νερού
όταν πρόκειται για ιδιωτική υδροληψία.
Προς τούτο, στη σχετική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ θα υπάρξουν αλλαγές ως προς τα πεδία που
αφορούν στην άρδευση των αγροτεμαχίων. Συγκεκριμένα, για κάθε αγροτεμάχιο που δηλώνεται
ως αρδευόμενο:
 εάν η άρδευση γίνεται μέσω συλλογικού δικτύου, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτεται
στην αίτηση σαρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης του παρόχου – φορέα και να
καταχωρίζονται σε σχετικά πεδία ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της βεβαίωσης,
 εάν η άρδευση γίνεται μέσω ιδιωτικής υδροληψίας, θα πρέπει αντίστοιχα να
καταχωρίζονται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της άδειας χρήσης νερού, ή ο
αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αδειοδότησης, εφόσον δεν
έχει εκδοθεί ακόμα η άδεια.
Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του παρόντος στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων
(Ο.Ε.Β.) αρμοδιότητάς σας, προκειμένου να ενημερώσουν όλα τα μέλη τους.

 

Λήξη αρδευτικής περιόδου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Γ.Ο.Ε.Β. Πεδ. Σερρών θα κηρύξει λήξη αρδευτικής περιόδου στα παρακάτω αρδευτικά δίκτυα αρμοδιότητάς του, ως εξής:

Αρδευτικό δίκτυο Αχινού Μαυροθαλάσσης ,

Λήξη αρδευτικής περιόδου την Παρασκευη 18 Σεπτεβρίου 2015.

Εφαρμογή προγράμματος άρδευσης ως έχει από Δευτέρα 14/9/201 έως την λήξη της αρδευτικής περιόδου.

Αρδευτικό δίκτυο Τραγίλου – Αηδονοχωρίου ,

Λήξη αρδευτικής περιόδου την Παρασκευη 18 Σεπτεβρίου 2015.

Εφαρμογή προγράμματος άρδευσης ως έχει από Δευτέρα 14/9/201 έως την Τετάρτη 16/9/2015 για την έκτακτη κάλυψη αναγκών άρδευσης.

Αρδευτικό δίκτυο Ευκαρπίας Κερδυλλίων ,

Λήξη αρδευτικής περιόδου την Παρασκευη 18 Σεπτεβρίου 2015.

Εφαρμογή προγράμματος άρδευσης ως έχει από Δευτέρα 14/9/201 έως την Τετάρτη 16/9/2015 για την έκτακτη κάλυψη αναγκών άρδευσης.

 

Εξέλιξη πλημμυρών 11ης Σεπτεμβρίου 2015

Από την σημερινή απεικόνιση του Landsat, φαίνεται ότι έμειναν μόνον 438 στρ στην περιοχή του Αχινού – Μαυροθαλάσσης και 755 στην περιοχή Ψυχικού – Πεθελεινού.

Τα αντλιοστάσια στις δύο περιοχές δουλεύουν αυτόματα, είτε με τις βοηθητικές είτε με τις κύριες αντλίες.

Τα αγροτεμάχια που απέμειναν κάτω από το νερό πρέπει να αποστραγγιστούν με τη βοήθεια σκαπτικών για να οδηγηθεί το περίσσειο νερό στο στραγγιστικό δίκτυο.

Κώστας Τσιρογιάννης

Παρακάτω φαίνονται οι σχετικές απεικονίσεις:
flood_11092015_water_coloured

flood_11092015_water

flood_11092015_pansharpenned_coloured

flood_11092015_pansharpenned