ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
(Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Εμ. Ανδρόνικου 46
Τηλέφωνο: 23210 – 25004 ΕΡΓΟ : « Κατασκευή ρυθμιστών ροής στα
FAX: 23210 – 55004
Ταχ. Κώδικας: 62121
αρδευτικά – στραγγιστικά δίκτυα:
Σερρών, Αχινού – Μαυρ/σης &
Τραγίλου – Αηδ/ρίου»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ
διακηρύσσει
τη με υποβολή προσφορών επιλογή αναδόχου
για την κατασκευή του έργου:
«Κατασκευή ρυθμιστών ροής στα αρδευτικά – στραγγιστικά δίκτυα: Σερρών, Αχινού –
Μαυρ/σης & Τραγίλου – Αηδ/ρίου»
Προϋπολογισμού 12.937,95 Ευρώ (με ΦΠΑ),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Β37/1103/15.9.1994 Απόφασης Υπ. Γεωργίας
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν γραπτή προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του ως άνω έργου έως και την Δευτέρα 2/7/2018 και ώρα 10.00 π.μ.
Ο Διευθυντής του ΓΟΕΒ Σερρών
κ.α.α
Κ. Τσιρογιάννης
Γεωπόνος

Προθεσμία υποβολής δήλωσεων αγροτεμαχίων – νέος νόμος 4546/2018 περί Ο.Ε.Β.

Σας ενημερώνουμε ότι από 12/6/2018 ισχύει η τροποποίηση του Ν. 2538/1997 άρθ. 61, όπως αυτή επήλθε με το Ν. 4546/2018 άρθ. 66, η οποία προβλέπει τον τρόπο αλλά και τις αυστηρές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων των υπόχρεων εισφορών υπέρ Ο.Ε.Β. Με το νόμο αυτό καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή δηλώσεων των αγροτεμαχίων που ωφελούνται με οποιοδήποτε τρόπο από τα εγγειοβελτιωτικά έργα των Ο.Ε.Β. από τους ιδιοκτήτες τους και από κοινού με τους ενοικιαστές, εντός δωδεκάμηνης προθεσμίας. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, και των ειδικότερων διατάξεων περί είσπραξης των εισφορών από τους Οργανσιμούς αυτοδύναμα, δρομολογείται η άμεση αποστολή τους στο Δημόσιο Ταμείο για επιβολή περεταίρω μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.
Η μη υποβολή της δήλωσης αυτής, καθώς και η απόκρυψη στοιχείων των ωφελούμενων ακινήτων, ή η μη έγκαιρη και εντός διμήνου αλλαγή αυτών, συνεπάγεται επιβολή προστίμων που φτάνουν στο διπλάσιο της εισφοράς.
Για την διευκόλυνση των ωφελούμενων προβλέπεται και η εξόφληση μέσω δόσεων που ορίζονται με ειδικότερες αποφάσεις των Ο.Ε.Β., όμως οι υπερήμεροι της διευκόλυνσης αυτής τυγχάνουν ιδίας μεταχείρισης με τους μη υποβάλοντες τη σχετική δήλωση.
Για το σκοπό αυτό διατίθενται στα γραφεία των Οργανισμών σχετικά έντυπα, τα οποία μπορεί κανείς να μεταφορτώσει και από τον ιστότοπο του οργανισμού.

Ο Διευθυντής ΓΟΕΒ
Κ.α.α.

Τσιρογιάννης Κωνσταντίνος
Γεωπόνος

Περισσότερα

Προκήρυξη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού 2018

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                            Σέρρες, 22 Μαϊου 2018

ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ                                             Αρ. Πρωτ.  332

ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΣΕΡΡΩΝ               

Γραφείο Διευθυντού

Τηλ.: 2321025004

Fax : 2321055004

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πλήρωσης εννέα ( 9 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΓΟΕΒ ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ, που εδρεύει στις Σέρρες.

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Το άρ. 46 παρ. 2 του Ν. 4456/2017 όπως ισχύει
 2. Την έγκριση της Α.Δ.Μ.Θ. με αρ. πρωτ. 27632/17-5-2018 και ΑΔΑ:789ΙΟΡ1Υ-ΓΤΦ
 3. Τον Κ.Ε.Υ. του ΓΟΕΒ Πεδ. Σερρών όπως ισχύει στο ΦΕΚ Β’ 1300/1980
 4. Την Α.Δ.Σ 12/2018 περί «Πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β.»
 5. Το Π.Δ. 329/1987.
 6. Την παρ. 3 του άρθρου 2 του από 16-08-1959 Βασιλικού Διατάγματος.

 

                                                         Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα ( 9 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  των υπηρεσιών ΓΟΕΒ ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

 

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική

διάρκεια

ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολογίας) ή Τεχνολογικών Εφαρμογών     ΤΕ  Χειριστής Αντλιοστασίων

 

1 α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου ή Τεχνολόγου Μηχανικού.

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ως άνω άδεια.

γ) Να διαθέτουν μεταφορικό μέσο.

δ) Εμπειρία σε αντλιοστάσια άρδευσης και πίνακες αυτοματισμού.

 

Μέχρι 5 μήνες
ΠΕ Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών

 

 

1 Α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού.

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ως άνω άδεια.

γ) Να διαθέτουν μεταφορικό μέσο.

δ) Εμπειρία σε αντλιοστάσια άρδευσης και πίνακες αυτοματισμού.

 

Μέχρι 7 μήνες
ΔΕ Χειριστές Αντλιοστασίων

Τραγίλου-Αηδονοχωρίου

 

 

 

 

 

1

 

 

 

α) Δίπλωμα ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου ΙΕΚ ή πτυχίο ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή απολυτήριο τίτλο ηλεκτρ/γου ή μηχανολόγου ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτ/μιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και επαγγελματική άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Γ’ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή ΣΤ’ ειδικότητας 4ης ή 5ης κατηγορίας ή επαγγελματική άδεια μηχανολόγου ή πρακτικού μηχανικού συντηρητού Α’ ή Β’ ή Γ’ τάξης η οποία αποκτήθηκε βάσει των ανωτέρω τίτλων.

β) Να διαθέτουν μεταφορικό μέσο.

γ) Εμπειρία στο συγκεκριμένο έργο τουλάχι-στον έξι (6) μηνών.

Μέχρι 5 μήνες
ΥΕ        Εργατών/-τριών Λειτουργίας

αρδευτικών δικτύων

(Υδρονομείς)

 

α)Αχινού-Μαυρ/σης

β)Ευκαρπίας

γ)Σερρών

δ)Τριμεριστής Υ1 (Στρυμονοχώρι)

ε)ΚΔ-5Κ (Από Λιθότοπο ως Ίβηρα)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

1

 

1

 

 

 

α) Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευ-σης (δηλαδή απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970, ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

β) Εμπειρία στο συγκεκριμένο έργο τουλάχι-στον έξι (6) μηνών απαιτείται για τις περιπτώσεις α’, β΄, γ΄, δ΄.

γ) Όλοι πρέπει να διαθέτουν για μεταφορικό μέσο μοτοποδήλατο  με άδεια κυκλοφορίας και οδήγησης σε ισχύ.

δ) Εντοπιότητα ανά αρδευτικό δίκτυο.

Μέχρι

 

 

 

 

 

 

6 μήνες

 

4 μήνες

5 μήνες

6 μήνες

 

5 μήνες

 

Εργατών/-τριών Συνεργείου Εργοταξίου

 

 

1

 

 

 

α) Ένας (1) εργάτης  για το συνεργείο αποκατάστασης βλαβών του ΓΟΕΒ Πεδ. Σερρών.

β) Εμπειρία στο συγκεκριμένο έργο τουλάχι-στον έξι (6) μηνών.

Μέχρι 8 μήνες

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

α) Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων με εμπειρία όπου απαιτείται τουλάχιστον έξι (6) μηνών επιτρέπεται η πρόσληψη χωρίς εμπειρία, ως απείρων νοουμένων των μη εχόντων πράγματι εμπειρία στο αντικείμενο.

β) Ο ΓΟΕΒ Σερρών θα προβεί στη σταδιακή πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του και μέχρι του ποσού που δύναται οικονομικά να ανταπεξέλθει εντός των ορίων των πιστώσεων.

 

 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την απαιτούμενη κατά το νόμο ηλικία.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

 

 

 

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά του βαθμού εντοπιότητας (α’, β’, γ’ κ.ο.κ.). Ανάμεσα σ’ αυτούς που έχουν την ίδια εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας προσλαμβάνονται υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης κ.ο.κ.. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια.

 

Προτάσσονται κατά σειρά:

 

α) ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ των Δήμων ή των Κοινοτήτων του Νομού Σερρών. (Α’ Βαθμός Εντοπιότητας) για την αντίστοιχη κάθε φορά θέση και ειδικότητα

β)   ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας. (χωρίς εντοπιότητα)

 

 

ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

 • Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων κάθε ομάδας εντοπιότητας καθορίζεται

      με τη  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ως ακολούθως :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                                                                                                           ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 1. Εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο (ΜΟΝΟ στην περίπτωση που απαιτείται ως προσόν από την ανακοίνωση).

α.  Για έξι (6) μήνες εμπειρίας                                                                                                             30

β.  Άνω των έξι (6)  μηνών εμπειρίας, και μέχρι πέντε (5) έτη  ανά μήνα εμπειρίας                       5

 

 1. Βαθμός – κατηγορία βασικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται από την ανακοίνωση, μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

α.  Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ οι μονάδες

του βαθμού του τίτλου σπουδών  με δύο δεκαδικά ψηφία

πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 20.

β.  Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ οι μονάδες του

βαθμού του τίτλου σπουδών  με δύο δεκαδικά ψηφία

πολλαπλασιάζονται με  τον αριθμό 10.

γ. Για τους υποψήφιους της κατηγορίας ΔΕ οι μονάδες της τάξης πτυχίου πολλαπλασιάζονται επί 10.

 

 1. Γνώση χειρισμού υπολογιστών (Βάσει κατεύθυνσης για ΠΕ, ΤΕ).

                                                                                                           

Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κύριο κριτήριο (εντοπιότητα), μετά στο επιπλέον κριτήριο (εμπειρία) και αν, αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (βαθμός) και ούτω καθεξής.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 

 • Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.
 • Όταν από την ανακοίνωση ορίζεται για συγκεκριμένους κλάδους ή ειδικότητες ως προσόν  η εμπειρία αντί του τίτλου σπουδών, για τη σειρά κατάταξης μεταξύ των εχόντων εμπειρία εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα κριτήρια, εκτός από το  κριτήριο του τίτλου σπουδών

Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 3260/2004, εφόσον θεωρείται από τον φορέα βέβαιο, ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα.

 

 

Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία του Οργανισμού μας, οδός     Εμμ. Ανδρόνικου αριθ. 46,  Τηλ. 2321055004,  και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικό (αρμόδια:  Γκουτή Αγγελική) εντός  προθεσμίας επτά ( 7 ) ημερών, που αρχίζει από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα Γραφεία του Οργανισμού ή στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

 

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 

 1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται), στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

 

Διευκρίνιση: Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται αντίστοιχο (ΑΕΙ – ΤΕΙ) κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ημεδαπής, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως, βεβαίωση την οποία χορηγεί το αρμόδιο όργανο του ΑΕΙ -ΤΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το από την ανακοίνωση ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ.: ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ  και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει :

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στo θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης

ή   Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την  οποία  να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος.

 

 1. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

 

 1. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας (όπου απαιτείται).

 

 1. Άδεια μεταφορικού μέσου

 

 1. Άδεια οδήγησης

 

Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

 

Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

 

1α. Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:

 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του.

 

2α. Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

3α. Εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα:

Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 ο υποψήφιος που επικαλείται εμπειρία στους κατά τα ανωτέρω φορείς του δημόσιου τομέα είτε η εμπειρία αυτή είναι εξειδικευμένη είτε όχι μπορεί πάντοτε να αποδείξει τέτοια εμπειρία με βεβαίωση του φορέα που έχει απασχοληθεί, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ενώ απαιτείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος ως τυπικό προσόν διορισμού.

 

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

 

1β. Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα:

Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

 

2β. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
 • Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

 

3β. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του.
 • Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και
 • Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας.

 

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκομίζει :

(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.

Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και

Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να  αποδεικνύεται  και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των  πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα( συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση): α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί  με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

 

 1. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, μόνον:

α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού  ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του “Σ.Α.Ε.Ι.”, σύμφωνα με τα άρθρα  10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.), που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε για την ισοτιμία, αντιστοιχία  και την βαθμολογική αντιστοιχία αυτών  μέχρι και την 31-3-2005 ισχύουν και γίνονται δεκτοί.

β) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια  μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας  από την αρμόδια  Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.)  – Εθνικής Αντιστάσεως  41, Ν. Ιωνία, Αθήνα και  βεβαίωση, για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

γ) Προκειμένου για Υποχρεωτική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β/θμιας  Εκπαίδευσης  της ημεδαπής.

 

 1. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο.

Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Β΄ του παρόντος, απαιτείται η  υποβολή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 4 παρ. 5 Ν.2647/1998).

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

α) Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914.

β) Της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο).  Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει  αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε  αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

 

 

  Ε΄. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

Περίληψη της παρούσας, να δημοσιευθεί σε μια (1) ημερήσια τοπική  εφημερίδα του Νομού Σερρών και σε δύο τηλεοπτικά κανάλια, ή όποιο άλλο ηλεκτρονικό ΜΜΕ. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στα Γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδ. Σερρών και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σερρών στον οποίο εδρεύει ο Οργανισμός.

 

ΣΤ΄.   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  –  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στα Γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδ. Σερρών, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους του Οργανισμού.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν  ενστάσεις, στο Δ.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους.

Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο δημόσιο ταμείο σαράντα ευρώ (40) €.

 

 

 

 

Ο  Δ/ντής

     Κ.α.α.

  

Τσιρογιάννης Κωνσταντίνος

                          Γεωπόνος

Απαγόρευση καύσης καλαμιάς από την ΔΑΟΚ Σερρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Σέρρες,   13   Ιουλίου  2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                Αριθμ. Πρωτ.:  14964

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ :   

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  Π. Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                    

 

Πληροφορίες:    Σαράτσης Πρόδρομος                                               

Τηλέφωνο :        23213 -55247

FAX:                    23213 -55108

Ταχ. Δ/νση :       Τέρμα  Ομονοίας

Τ.Κ. 62125  Σέρρες

 

 

Θέμα :  «Πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών»

 

Σχετ:   α. Την υπ΄ αριθμ. 99206/26-07-2016 εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με θέμα την Πολλαπλή Συμμόρφωση (ΑΔΑ: 64Β846ΨΧΞΧ-ΓΗΤ)

β. Το υπ΄ αριθμ. 2393 Φ.109.1/02-05-2017 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών

γ. Την υπ΄ αριθμ. 258/10-04-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με ΑΔΑ:  672ΠΟΡ1Υ-ΣΔΔ

 

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρων σχετικών εγγράφων και σύμφωνα με το καθεστώς της πολλαπλής συμμόρφωσης, ενημερώνουμε τους παραγωγούς της Π.Ε. Σερρών ότι απαγορεύεται η καύση της καλαμιάς μετά τον αλωνισμό των δημητριακών (σιταριού, κριθαριού, καλαμποκιού και ρυζιού). Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, ο κάθε γεωργός  επιλέγει να ακολουθήσει μια ή περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές για τη διαχείριση  των υπολειμμάτων των καλλιεργειών:

 

 1. Ενσωμάτωση στο έδαφος
 2. Βόσκηση της καλαμιάς
 3. Διατήρηση της καλαμιάς στο χωράφι κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ενσωμάτωση της την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Όσον αφορά στα υπολείμματα των κλαδεμάτων στις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώδεις) συμπεριλαμβανομένων ελαιώνων και αμπελώνων, εάν δεν γίνει θρυμματισμός τους με τα ειδικά μηχανήματα, μπορεί να εφαρμοσθεί η συγκέντρωση των υπολειμμάτων του κλαδέματος σε σωρό και καύση τους, με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πυρκαγιάς.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο ύστερα από άδεια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και τη σύμφωνη γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μπορεί να επιτραπεί η καύση της καλαμιάς.

Στην περίπτωση που κάποιος γεωργός προβεί σε καύση καλαμιάς χωρίς την παραπάνω άδεια, η Πυροσβεστική Υπηρεσία συντάσσει έγγραφο που αναφέρει σε ποιο αγροτεμάχιο έχει διαπιστωθεί η καύση και το αποστέλλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Οι κυρώσεις αυτές είναι μείωση των ενισχύσεων και τριπλασιασμός της ποινής, σε περίπτωση επανάληψης.

Πέρυσι επιβλήθηκαν τέτοιες ποινές σε αρκετούς παραγωγούς του Νομού μας που, παρά την ανάλογη προειδοποίηση εκ μέρους της Υπηρεσίας μας, προέβησαν σε καύση καλαμιάς.

Παρακαλούμε τους φορείς στους οποίους απευθύνεται το έγγραφό μας αυτό, να βοηθήσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο (ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα, αναρτήσεις σε κεντρικά σημεία των τοπικών κοινοτήτων κ.λ.π.), ώστε να το πληροφορηθούν όλοι οι παραγωγοί της Περιφερειακής μας Ενότητας.

 

                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                              ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ α.α.

                       

 

 

 

                                                                                                            Ρόιδος Νικόλαος

          Γεωπόνος

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 

Α. Προς Ενέργεια

 1. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, Μεραρχίας 1, ΤΚ 62122 Σέρρες
 2. ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, Ηρώων 2, ΤΚ 62200 Νιγρίτα
 3. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, ΤΚ 62042 Νέα Ζίχνη
 4. ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ, Ελευθερίου Βενιζέλου 34, ΤΚ 62300 Σιδηρόκαστρο
 5. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Πλατεία Μπακογιάννη 2, ΤΚ 62042 Ηράκλεια
 6. ΔΗΜΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ, ΤΚ 62046, Χρυσό Σερρών
 7. ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ, ΤΚ 62041, Ροδολίβος Σερρών
 8. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ, Εμμ. Ανδρόνικου 45, Τ.Κ. 62121 Σέρρες
 9. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΑΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, Κ. Καραμανλή 19, Τ.Κ. 62200 Νιγρίτα
 10. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Διοικητήριο – Κ. Καραμανλή 36, Τ.Κ. 62123 Σέρρες

Β. Κοινοποίηση

Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών  Ταχ. Θυρ. 79, Τ.Κ. 62100 Σέρρες

Προκήρυξη Εποχικού Προσωπικού

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                            Σέρρες,  23 Μαϊου 2017

ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ                                             Αρ. Πρωτ.  362

ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΣΕΡΡΩΝ               

Γραφείο Διευθυντού

Τηλ.: 2321025004

Fax : 2321055004

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πλήρωσης δέκα ( 10 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΓΟΕΒ ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ, που εδρεύει στις Σέρρες.

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Το άρ. 46 παρ. 2 του Ν. 4456/2017 όπως ισχύει
 2. Την έγκριση της Α.Δ.Μ.Θ. με αρ. πρωτ. 29652/11-5-2017 και ΑΔΑ:61ΟΖΟΡ1Υ-Ξ2Υ
 3. Τον Κ.Ε.Υ. του ΓΟΕΒ Πεδ. Σερρών όπως ισχύει στο ΦΕΚ Β’ 1300/1980
 4. Την Α.Δ.Σ 12/2017 περί «Πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β.»
 5. Το Π.Δ. 329/1987.
 6. Την παρ. 3 του άρθρου 2 του από 16-08-1959 Βασιλικού Διατάγματος.

 

                                                         Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα ( 10 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  των υπηρεσιών ΓΟΕΒ ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

 

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική

διάρκεια

ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολογίας) ή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕ  Χειριστής Αντλιοστασίων 1 α) Επαγγελματική άδεια Τεχνολόγου Ηλε-κτρολόγου ή Τεχνολόγου Μηχανικού.

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ως άνω άδεια.

γ) Να διαθέτουν μεταφορικό μέσο.

δ) Εμπειρία σε αντλιοστάσια άρδευσης.

 

Μέχρι 5 μήνες
ΠΕ Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 α) Επαγγελματική άδεια Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού.

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ως άνω άδεια.

γ) Να διαθέτουν μεταφορικό μέσο.

δ) Εμπειρία σε αντλιοστάσια άρδευσης.

 

Μέχρι 5 μήνες
ΔΕ Χειριστές Αντλιοστασίων

 

 

 

α)Αχινού –

Μαυροθαλάσσης

 

β)Σερρών

 

γ)Τραγίλου-Αηδονοχωρίου

 

δ)Ευκαρπίας – Κερδυλλίων

 

 

 

1

 

 

 

α) δίπλωμα ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου ΙΕΚ ή πτυχίο ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή απολυτήριο τίτλο ηλεκτρ/γου ή μηχανολόγου ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτ/μιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και επαγγελματική άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Γ’ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή ΣΤ’ ειδικότητας 4ης ή 5ης κατηγορίας ή επαγγελματική άδεια μηχανολόγου ή πρακτικού μηχανικού συντηρητού Α’ ή Β’ ή Γ’ τάξης η οποία αποκτήθηκε βάσει των ανωτέρω τίτλων.

β) Να διαθέτουν μεταφορικό μέσο.

γ) Εμπειρία στο συγκεκριμένο έργο τουλάχι-στον έξι (6) μηνών απαιτείται για όλες τις περιπτώσεις.

Μέχρι 5 μήνες
ΥΕ        Εργατών/-τριών Λειτουργίας

αρδευτικών δικτύων

(Υδρονομείς)

 

α)Αχινού-Μαυρ/σης

β)Ευκαρπίας

γ)Σερρών

ε)Τριμεριστής Υ1 (Στρυμονοχώρι)

στ)ΚΔ-5Κ (Από Λιθότοπο ως Ίβηρα)

z) Χ.Θ. 4.5 (Ψωμοτόπι)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

1

 

1

 

 

1

α) Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευ-σης (δηλαδή απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970, ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

β) Εμπειρία στο συγκεκριμένο έργο τουλάχι-στον έξι (6) μηνών απαιτείται για τις περιπτώσεις α’, β΄, γ΄, δ΄, ε΄ .

γ) Όλοι πρέπει να διαθέτουν μεταφορικό μέσο.

 

Μέχρι 5 μήνες
Εργατών/-τριών Συνεργείου Εργοταξίου

 

 

1

 

 

 

α) Ένας (1) εργάτης  για το συνεργείο αποκατάστασης βλαβών του ΓΟΕΒ Πεδ. Σερρών.

β) Εμπειρία στο συγκεκριμένο έργο τουλάχι-στον έξι (6) μηνών.

Μέχρι 7 μήνες

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

α) Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων με εμπειρία όπου απαιτείται τουλάχιστον έξι (6) μηνών επιτρέπεται η πρόσληψη χωρίς εμπειρία, ως απείρων νοουμένων των μη εχόντων πράγματι εμπειρία στο αντικείμενο.

β) Ο ΓΟΕΒ Σερρών θα προβεί στη σταδιακή πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του και μέχρι του ποσού που δύναται οικονομικά να ανταπεξέλθει εντός των ορίων των πιστώσεων.

 

 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την απαιτούμενη κατά το νόμο ηλικία.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

 

 

 

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά του βαθμού εντοπιότητας (α’, β’, γ’ κ.ο.κ.). Ανάμεσα σ’ αυτούς που έχουν την ίδια εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας προσλαμβάνονται υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης κ.ο.κ.. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (ανεργία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π.).

 

Προτάσσονται κατά σειρά:

 

α) ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ των Δήμων ή των Κοινοτήτων του Νομού Σερρών. (Α’ Βαθμός Εντοπιότητας) για την αντίστοιχη κάθε φορά θέση και ειδικότητα

β)   ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας. (χωρίς εντοπιότητα)

 

 

ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

 • Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων κάθε ομάδας εντοπιότητας καθορίζεται

      με τη  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ως ακολούθως :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                                                                                                           ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 1. Εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο (ΜΟΝΟ στην περίπτωση που απαιτείται ως προσόν από την ανακοίνωση).

α.  Για έξι (6) μήνες εμπειρίας                                                                                                             30

β.  Άνω των έξι (6)  μηνών εμπειρίας, και μέχρι πέντε (5) έτη  ανά μήνα εμπειρίας                       5

 

 1. Βαθμός – κατηγορία βασικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται από την ανακοίνωση, μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

α.  Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ οι μονάδες

του βαθμού του τίτλου σπουδών  με δύο δεκαδικά ψηφία

πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 20.

β.  Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ οι μονάδες του

βαθμού του τίτλου σπουδών  με δύο δεκαδικά ψηφία

πολλαπλασιάζονται με  τον αριθμό 10.

γ. Για τους υποψήφιους της κατηγορίας ΔΕ οι μονάδες της τάξης πτυχίου πολλαπλασιάζονται επί 10.

 

 1. Γνώση χειρισμού υπολογιστών (Βάσει κατεύθυνσης για ΠΕ, ΤΕ).

                                                                                                           

Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κύριο κριτήριο (εντοπιότητα), μετά στο επιπλέον κριτήριο (εμπειρία) και αν, αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (βαθμός) και ούτω καθεξής.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 

 • Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.
 • Όταν από την ανακοίνωση ορίζεται για συγκεκριμένους κλάδους ή ειδικότητες ως προσόν  η εμπειρία αντί του τίτλου σπουδών, για τη σειρά κατάταξης μεταξύ των εχόντων εμπειρία εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα κριτήρια, εκτός από το  κριτήριο του τίτλου σπουδών

Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 3260/2004, εφόσον θεωρείται από τον φορέα βέβαιο, ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα.

 

 

Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία του Οργανισμού μας, οδός     Εμμ. Ανδρόνικου αριθ. 46,  Τηλ. 2321055004,  και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικό (αρμόδια:  Γκουτή Αγγελική) εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα Γραφεία του Οργανισμού και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

 

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

 

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 

 1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται), στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

 

Διευκρίνιση: Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται αντίστοιχο (ΑΕΙ – ΤΕΙ) κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ημεδαπής, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως, βεβαίωση την οποία χορηγεί το αρμόδιο όργανο του ΑΕΙ -ΤΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το από την ανακοίνωση ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ.: ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ  και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει :

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στo θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης

ή   Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την  οποία  να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος.

 

 1. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

 

 1. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας (όπου απαιτείται).

 

 1. Άδεια μεταφορικού μέσου

 

 1. Άδεια οδήγησης

 

Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

 

Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

 

1α. Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:

 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του.

 

2α. Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

3α. Εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα:

Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 ο υποψήφιος που επικαλείται εμπειρία στους κατά τα ανωτέρω φορείς του δημόσιου τομέα είτε η εμπειρία αυτή είναι εξειδικευμένη είτε όχι μπορεί πάντοτε να αποδείξει τέτοια εμπειρία με βεβαίωση του φορέα που έχει απασχοληθεί, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ενώ απαιτείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος ως τυπικό προσόν διορισμού.

 

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

 

1β. Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα:

Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

 

2β. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
 • Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

 

3β. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του.
 • Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και
 • Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας.

 

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκομίζει :

(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.

Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και

Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να  αποδεικνύεται  και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των  πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα( συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση): α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί  με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

 

 1. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, μόνον:

α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού  ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του “Σ.Α.Ε.Ι.”, σύμφωνα με τα άρθρα  10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.), που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε για την ισοτιμία, αντιστοιχία  και την βαθμολογική αντιστοιχία αυτών  μέχρι και την 31-3-2005 ισχύουν και γίνονται δεκτοί.

β) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια  μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας  από την αρμόδια  Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.)  – Εθνικής Αντιστάσεως  41, Ν. Ιωνία, Αθήνα και  βεβαίωση, για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

γ) Προκειμένου για Υποχρεωτική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β/θμιας  Εκπαίδευσης  της ημεδαπής.

 

 1. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο.

Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Β΄ του παρόντος, απαιτείται η  υποβολή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 4 παρ. 5 Ν.2647/1998).

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

α) Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914.

β) Της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο).  Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει  αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε  αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

 

 

  Ε΄. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

Περίληψη της παρούσας, να δημοσιευθεί σε μια (1) ημερήσια τοπική  εφημερίδα του Νομού Σερρών και σε δύο τηλεοπτικά κανάλια, ή όποιο άλλο ηλεκτρονικό ΜΜΕ. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στα Γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδ. Σερρών και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σερρών στον οποίο εδρεύει ο Οργανισμός.

 

ΣΤ΄.   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  –  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στα Γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδ. Σερρών, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους του Οργανισμού.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν  ενστάσεις, στο Δ.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους.

Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο δημόσιο ταμείο σαράντα ευρώ (40) €.

 

 

 

 

Ο  Δ/ντής

     Κ.α.α.

  

Τσιρογιάννης Κωνσταντίνος

                          Γεωπόνος

Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για το δίκτυο Σερρών

Στις 24 Οκτωβρίου δόθηκε λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για το δίκτυο Σερρών. Η προθεσμία αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν στους ωφελούμενους του δικτύου, από τον Ν. 2538/97 για την δήλωση του καθεστώτος ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων τους όσο και του είδους καλλιέργειας.

Εξέταση ενστάσεων στο Κ.Δ. Μαυροθάλασσας

Σας γνωρίζουμε ότι υπάλληλοι του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδ. Σερρών θα βρίσκονται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μαυροθάλασσας την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016, τις ώρες από 09:00 έως 12:00 για την εξέταση ενστάσεων των παραγωγών των αρδευτικών δικτύων αρμοδιότητάς μας, σε περίπτωση που έχουν διαφορές, ως προς το ύψος των βεβαιωθέντων στρεμμάτων για το έτος 2016.

Παρακαλούμε όπως η ανωτέρω ανακοίνωση εκφωνηθεί από τις μεγαφωνικές εγκαταστάσεις του Δ.Δ. Μαυροθαλάσσης, προς έγκαιρη ενημέρωση των αγροτών του αρδευτικού δικτύου Αχινού – Μαυροθαλάσσης, του ΓΟΕΒ Πεδ. Σερρών.

Δήλωση αλλαγών σε αγροτεμάχια που ανήκουν σε ενιαία δίκτυα

Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας, την υποχρέωση που έχουν για δήλωση των αλλαγών που κάνουν σε αγροτεμάχια, προκειμένου να συνταχθούν οι κτηματολογικοί πίνακες σωστά. Ακολουθεί ο Νόμος και η Υπουργική Απόφαση.

ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθ. 2538
της 27 Νοεμ. -1 Δεκ. 1997 (ΦΕΚ Α΄242)
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών
συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 61
Βεβαίωση και είσπραξη εισφορών υπέρ των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
1.Οι υπόχρεοι για την καταβολή των από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν.δ/τος 1277/1972 ΦΕΚ 213 Α΄) προβλεπομένων εισφορών, αρδευτικών τελών και λοιπών δικαιωμάτων υπέρ των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, του Οργανισμού Κωπαϊδος, του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας – Ασωπού Κορινθίας και των
Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεων, υποχρεούνται να υποβάλουν στον οικείο Οργανισμό, στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκονται οι αγροτικές τους εκτάσεις που ωφελούνται από τα εγγειοβελτιωτικά έργα. δήλωση κατοικίας ή άλλης εγκατάστασης που έχει μετρητή παροχής ύδατος στο όνομα τους ή στο όνομα της συζύγου
τους. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις.

Περισσότερα

Έναρξη Αρδευτικής Περιόδου έτους 2016

Σας γνωρίζουμε ότι η έναρξη της αρδευτικής περιόδου έτους 2016 για τα δίκτυα Αχινού-Μαυροθαλάσσης, Ευκαρπίας-Κερδυλλίων και Τραγίλου-Αηδονοχωρίου, θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 15 Απριλίου.-

Ελεγχος Χρήσης Ύδατος

Με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης αρδευτικού νερού, ώστε να διασφαλίζεται:

 • η ορθολογική διαχείριση αυτού του φυσικού πόρου
 • η οικονομική βιωσιμότητα των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την καλή λειτουργία των δικτύων παροχής αρδευτικού νερο

Για την υλοποίηση αυτών των στόχων, γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι στο 1% των δικαιούχων των άμεσων ενισχύσεων (έλεγχος πολλαπλής συμμόρφωσης).

Οι γεωργοί οι οποίοι είναι μέλη Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές, Α.Ο.Σ.Α.Κ., Οργανισμός Κωπαϊδας), θα πρέπει να κατέχουν βεβαίωση ότι ανήκουν και υδροδοτούνται από τον αντίστοιχο ΟΕΒ, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το αντίστοιχο έργο ή τμήμα του έργου.

Για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας τους, οι ΟΕΒ µπορούν να αποστέλλουν προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατάλογο µε τους γεωργούς που χρησιµοποιούν το δίκτυο άρδευσης και δεν είναι οικονοµικά ενήµεροι, ώστε αυτοί να εντάσσονται στο δείγµα ελέγχου της πολλαπλής συµµόρφωσης. Εφόσον µέχρι τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου ο γεωργός δεν προσκοµίσει την άδεια χρήσης νερού για το 2015 θα εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις.