Πρόσκληση για υποβολή προσφορών σε έργα με απευθείας διαπραγμάτευση

Τίθενται υπ’όψη κάθε ενδιαφερομένου οι κάτωθι τεχνικές εκθέσεις – περιγραφές – άρθρα προϋπολογισμού, έργων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ Σερρών, για υποβολή προσφορών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μέχρι τις 29-5-2017:

1. 575/25-8-2017

2. 2.9.7, 2.10.4, 2.11.4 και 2.12.4

3. 4.1.8, 4.2.8, 4.3.7, 4.4.6

4. 264/4-5-2018

5. 4.2.5 και 4.3.4