ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ

διακηρύσσει

τη με υποβολή προσφορών επιλογή αναδόχου
για την κατασκευή του έργου:

Επισκευή υδροληψίας επί της τάφρου Μαυρ/σης στο αρδευτικό – στραγγιστικό δίκτυο Αχινού- Μαυρ/σης (Αναθεωρημένη)»
Προϋπολογισμού 19.243,50 Ευρώ (με ΦΠΑ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Β37/1103/15.9.1994 Απόφασης Υπ. Γεωργίας
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν γραπτή προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου ανά κατηγορία εργασιών :

Α΄ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Β΄ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ και Γ΄ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
Δ΄ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
έως και την Παρασκευή 14/12/2018 και ώρα 10.00 π.μ.

Ο Διευθυντής του ΓΟΕΒ Σερρών
κ.α.α

Κ. Τσιρογιάννης
Γεωπόνος