Δήλωση αλλαγών σε αγροτεμάχια που ανήκουν σε ενιαία δίκτυα

Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας, την υποχρέωση που έχουν για δήλωση των αλλαγών που κάνουν σε αγροτεμάχια, προκειμένου να συνταχθούν οι κτηματολογικοί πίνακες σωστά. Ακολουθεί ο Νόμος και η Υπουργική Απόφαση.

ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθ. 2538
της 27 Νοεμ. -1 Δεκ. 1997 (ΦΕΚ Α΄242)
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών
συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 61
Βεβαίωση και είσπραξη εισφορών υπέρ των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
1.Οι υπόχρεοι για την καταβολή των από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν.δ/τος 1277/1972 ΦΕΚ 213 Α΄) προβλεπομένων εισφορών, αρδευτικών τελών και λοιπών δικαιωμάτων υπέρ των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, του Οργανισμού Κωπαϊδος, του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας – Ασωπού Κορινθίας και των
Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεων, υποχρεούνται να υποβάλουν στον οικείο Οργανισμό, στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκονται οι αγροτικές τους εκτάσεις που ωφελούνται από τα εγγειοβελτιωτικά έργα. δήλωση κατοικίας ή άλλης εγκατάστασης που έχει μετρητή παροχής ύδατος στο όνομα τους ή στο όνομα της συζύγου
τους. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις.

Υπεύθυνη δήλωση ν2538 για ιδιοκτησία αγροτεμαχίων
Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις και εφόσον η αγροτική έκταση του υπόχρεου έχει εκμισθωθεί σε τρίτον, ο υπόχρεος υποχρεούται να υποβάλει κοινή δήλωση, που
υπογράφεται και από το μισθωτή της έκτασης, για την κατοικία η άλλη εγκατάσταση του τελευταίου, που έχει μετρητή παροχής ύδατος στο όνομά του ή στο όνομα της συζύγου του. Οι οικείοι φορείς υδρεύσεως υποχρεούνται να παρέχουν στους εν λόγω Οργανισμούς τα στοιχεία των κατοικιών ή άλλων εγκαταστάσεων των αναφερόμενων
προσώπων που έχουν στο αρχείο τους.
2.Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης της προηγούμενης παραγράφου και η προθεσμία υποβολής της καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο οικείος Οργανισμός δημοσιεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρόσκληση για την υποβολή των δηλώσεων και χορηγεί δωρεάν στους υπόχρεους τα έντυπα αυτών.
Για τα επόμενα έτη είναι υποχρεωτική η υποβολή της δήλωσης από τους υπόχρεους μόνο για τις κατοικίες και εγκαταστάσεις ή τις αγροτικές εκτάσεις για τις οποίες έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης τους και εντός διμήνου από της μεταβολής.

ΥΑ 294/1998 ΦΕΚ Β 162/1998
Αρθρο μόνο

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων των φυσικών και
νομικών προσώπων τα οποία είναι ιδιοκτήτες η μισθωτές ακινήτων και
βρίσκονται μέσα στην περιοχή δικαιοδοσίας των Οργανισμών Εγγείων
Βελτιώσεων όπως αυτές παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

2. Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ορίζεται η 15 Μαρτίου 1998.

3. Παρατίθεται κατωτέρω Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης.

ΠAΡAΡΤΗΜA
ΔΗΛΩΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

(Αρθρο 61, παρ. 1 του Ν. 2538/1997 Και Π.Δ. 16/89 άρθρο 55)

Ο (Η) υπογραφόμεν .. με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΟΝΟΜA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΟΝΟΜA ΠAΤΡΟΣ . ……………………………….

ΟΝΟΜA ΣΥΖΥΓΟΥ ………………………………..

(Οταν η δήλωση γίνεται από έγγαμη γυναίκα)

ΓΕΝΟΣ (όνομα, επώνυμο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Οταν η δήλωση γίνεται από έγγαμη γυναίκα)

AΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ……………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚAΤΟΙΚΙAΣ: Οδός…. .. … .. ……..

Αριθμός

Τ.Κ. ………………………..

Πόλη ή Κοινότητα ………………………………..

Νομός …………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠAΓ/ΤΟΣ. Οδός …. … … … …………

Αριθμός

Τ.Κ. …………………………………………

Πόλη ή Κοινότητα . … … ….. ………………. ……..

Νομός

Στοιχεία μετρητού κατανάλωσης ύδατος ……………

ΦΟΡΕAΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Ε.Υ.Δ.A.Π – Κοινότητα κ.λπ.) . .

ΕΔΡA ΦΟΡΕA ΥΔΡΕΥΣΗΣ Πόλη ή Κοινότητα

Νομός

AΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΟΥ ή AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

δηλώνω ότι:

α) Είμαι ιδιοκτήτης τ . αριθμ. ……. αγροτεμαχ…… έκτασης
……………… στρεμμάτων στη θέση ………………….. της
κτηματικής περιφέρειας Δήμου ή Κοινότητας * μέσα στην περιοχή
δικαιοδοσίας του Τοπικού ή Γενικού * Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων. β)
Σε περίπτωση αλλαγής των παραπάνω στοιχείων θα καταθέσω δήλωση με τα
τροποποιημένα στοιχεία στον Οργανισμό, μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών
από την μεταβολή.

γ) Σε περίπτωση αγοράς, ή μίσθωσης ή πώλησης ακινήτου το οποίο
εξυπηρετείται από εγγειοβελτιωτικά έργα του Υπ. Γεωργίας θα υποβάλλω
σχετική δήλωση στον αρμόδιο Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων, μέσα σε
διάστημα δύο (2) μηνών από την μεταβολή.

* Διογράφεται ανάλογα η περίπτωση.

…..,……………………………….19……

ΟήΗ ΔΗΛ…..

(Υπογραφή)

ΔΗΛΩΣΗ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ

(Αρθρο 61, παρ. 1 του Ν. 2538/1997 και Π.Δ. 16/89 άρθρο 55)

Ο υπογραφόμενος:

ΕΠΩΝΥΜΙA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ . ………………. .

ΕΔΡA. Οδός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αριθμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τ.Κ. …………………………………………………….

Πόλη ή Κοινότητα ………………. ………………. …….

Νομός ……………………………………………….

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝAΝΤΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΟΝΟΜA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΕΠΩΝΥΜΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΟΝΟΜA ΠAΤΡΟΣ . … ………………. ……………… ….

ΟΝΟΜA ΣΥΖΥΓΟΥ . ……………. ………………. …. … .

(Οταν η δήλωση γίνεται από έγγαμη γυναίκα)

ΓΕΝΟΣ (όνομα, επώνυμο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Αριθμός . . . . . . ………………………………..

Τ.Κ. …………………………………………………….

Πόλη ή Κοινότητα……………. ……. …. … …………

Στοιχεία μετρητού κατανάλωσης ύδατος ……………………

ΦΟΡΕAΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Ε.Υ.Δ.A.Π Κοινότητα κ.λπ.) …….

ΕΔΡA ΦΟΡΕA ΥΔΡΕΥΣΗΣ: Πόλη ή Κοινότητα …………….

Νομός ………………………………………………….

AΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΟΥ ή AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.

δηλώνω ότι.

α) Είμαι ιδιοκτήτης τ .. αριθμ. ……. αγροτεμαχ……. έκτασης
………………………..στρεμμάτων στη
θέση………………………………..
……………………………… της κτηματικής περιφέρειας Δήμου ή
Κοινότητας * μέσα στην περιοχή δικαιοδοσίας του Τοπικού ή Γενικού *
Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.

β) Σε περίπτωση αλλαγής των παραπάνω στοιχείων θα καταθέσω δήλωση με
τα τροποποιημένα στοιχεία στον Οργανισμό,μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών
από την μεταβολή.

γ) Σε περίπτωση αγοράς, ή μίσθωσης ή πώλησης ακινήτου το οποίο
εξυπηρετείται από εγγειοβελτιωτικά εργα του Υπ. Γεωργίας θα υποβάλλω
σχετική δήλωση στον αρμόδιο Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων, μέσα σε
διάστημα δύο (2) μηνών από την μεταβολή.

* Διαγράφεται ανάλογο η περίπτωση.

………………. …………………… 19……

ΟήΗ ΔΗΛ…..

(Υπογραφή)

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

(Αρθρο 61, παρ. 1 του Ν. 2538/1997 και Π.Δ. 16/89 άρθρο 55)

Ο (Η) υπογραφόμεν με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

ΟΝΟΜA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΟΝΟΜA ΠAΤΡΟΣ

ΟΝΟΜA ΣΥΖΥΓΟΥ . ………………. ………………. …

(Οταν η δήλωση γίνεται από έγγαμη γυναίκα)

ΓΕΝΟΣ (όνομα, επώνυμο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

(Οταν η δήλωση γίνεται από έγγαμη γυναίκα)

AΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ . ………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚAΤΟΙΚΙAΣ: Οδός…………… …… ……..

Αριθμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τ.Κ. …………………………………………………….

Πόλη ή Κοινότητα ………………. ………………. …….

Νομός …………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠAΓ/ΤΟΣ: Οδός ……………….. ……….

Αριθμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τ.Κ. …………………………………………………….

Πόλη ή Κοινότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Νομός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .

Στοιχεία μετρητού κατανάλωσης ύδατος ………………………….

ΦΟΡΕAΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Ε.Υ.Δ.A.Π – Κοινότητα κ.λπ.) …..

ΕΔΡA ΦΟΡΕA ΥΔΡΕΥΣΗΣ: Πόλη ή Κοινότητα ………………………..

Νομός ………………………………………………….

AΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΟΥ ή AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

δηλώνω ότι:

α) Είμαι μισθωτής.. αριθμ. ……. αγροτεμαχ. έκτασης
…………………… στρεμμάτων στη θέση
……………………………… της κτηματικής περιφέρειας Δήμου ή
Κοινότητας* μέσα στην περιοχή δικαιοδοσίας του Τοπικού ή Γενικού *
Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.

β) Σε περίπτωση αλλαγής των παραπάνω στοιχείων θα καταθέσω δήλωση με
τα τροποποιημένα στοιχεία στον Οργανισμό, μέσα σε διάστημα δύο (2)
μηνών από την μεταβολή.

γ) Σε περίπτωση αγοράς, ή μίσθωσης ή πώλησης ακινήτου το οποίο
εξυπηρετείται από εγγειοβελτιωτικά έργα του Υπ. Γεωργίας θα υποβάλλω
σχετική δήλωση στον αρμόδιο Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων, μέσα σε
διάστημα δύο (2) μηνών από την μεταβολή.

* Διαγράφεται ανάλογα ή περίπτωση.

…………………………………….19……

ΟήΗΔΗΛ….. ΟήΗΔΗΛ…..

(ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ) (ΜΙΣΘΩΤΗΣ)

(Υπογραφή) (Υπογραφή)

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

(Αρθρο 61, παρ. 1 του Ν. 2538/1997 και Π.Δ. 16/89 άρθρο 55)

Ο υπογραφόμενος:

ΕΠΩΝΥΜΙA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .

AΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ. ……………. …

ΕΔΡA: Οδός ……………………………….

Αριθμός ……………………………………

Τ.Κ. ………………………………………..

Πόλη ή Κοινότητα ………………. ………………….

Νομός ……………………………………..

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΟΝΟΜΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

ΕΠΩΝΥΜΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

ΟΝΟΜA ΠAΤΡΟΣ . ……………………………………

ΟΝΟΜA ΣΥΖΥΓΟΥ . ………………. ………………. …..

(Οταν η δήλωση γίνεται από έγγαμη γυναίκα)

ΓΕΝΟΣ (όνομα, επώνυμο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

Αριθμός ………………………………….

Τ.Κ. ………………………………………

Πόλη ή Κοινότητα . .. ……………..

Στοιχεία μετρητού κατανάλωσης ύδατος ………………………

ΦΟΡΕAΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Ε.Υ.Δ.A.Π- Κοινότητα) . . ………..

ΕΔΡΑ ΦΟΡΕA ΥΔΡΕΥΣΗΣ: Πόλη ή Κοινότητα ……………..

Νομός …………………………………………….

AΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΟΥ ή AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ .

δηλώνω ότι:

α) Είμαι μισθωτής τ.. αριθμ……. αγροτεμαχ……. έκτασης
……………στρεμμάτων στη θέση …………………….
……….. της κτηματικής περιφέρειας Δήμου ή Κοινότητας * μέσα στην
περιοχή δικαιοδοσίας του Τοπικού ή Γενικού * Οργανισμού Εγγείων
Βελτιώσεων.

β) Σε περίπτωση αλλαγής των παραπάνω στοιχείων θα καταθέσω δήλωση με
τα τροποποιημένα στοιχεία στον Οργανισμό, μέσα σε διάστημα δύο (2)
μηνών από την μεταβολή.

γ) Σε περίπτωση αγοράς, ή μίσθωσης ή πώλησης ακινήτου το οποίο
εξυπηρετείται από εγγειοβελτιωτικά έργα του Υπ. Γεωργίας θα υποβάλλω
σχετική δήλωση στον αρμόδιο Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων, μέσα σε
διάστημα δύο (2) μηνών από την μεταβολή.

* Διαγράφεται ανάλογα ή περίπτωση.

…………………………………….19……

ΟήΗΔΗΛ….. ΟήΗΔΗΛ…..

(ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ) (ΜΙΣΘΩΤΗΣ)

(Υπογραφή) (Υπογραφή)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 1998

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΕΦ. ΤΖΟΥΜAΚΑΣ