Βεβαίωση παρόχου – φορέα άρδευσης για την υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 27 / 07 / 2018
Αριθ. πρωτ.: 1240/105608

Σας ενημερώνουμε ότι για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης από το 2019, για κάθε
αρδευόμενο αγροτεμάχιο θα είναι υποχρεωτική η βεβαίωση του παρόχου – φορέα άρδευσης
όταν πρόκειται για συλλογικό δίκτυο (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β., Δήμου, κ.λπ.) ή η άδεια χρήσης νερού
όταν πρόκειται για ιδιωτική υδροληψία.
Προς τούτο, στη σχετική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ θα υπάρξουν αλλαγές ως προς τα πεδία που
αφορούν στην άρδευση των αγροτεμαχίων. Συγκεκριμένα, για κάθε αγροτεμάχιο που δηλώνεται
ως αρδευόμενο:
 εάν η άρδευση γίνεται μέσω συλλογικού δικτύου, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτεται
στην αίτηση σαρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης του παρόχου – φορέα και να
καταχωρίζονται σε σχετικά πεδία ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της βεβαίωσης,
 εάν η άρδευση γίνεται μέσω ιδιωτικής υδροληψίας, θα πρέπει αντίστοιχα να
καταχωρίζονται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της άδειας χρήσης νερού, ή ο
αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αδειοδότησης, εφόσον δεν
έχει εκδοθεί ακόμα η άδεια.
Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του παρόντος στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων
(Ο.Ε.Β.) αρμοδιότητάς σας, προκειμένου να ενημερώσουν όλα τα μέλη τους.