Έλεγχος Πολλ/λής συμμόρφωσης

Με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης αρδευτικού νερού, ώστε να διασφαλίζεται:

  • η ορθολογική διαχείριση αυτού του φυσικού πόρου
  • η οικονομική βιωσιμότητα των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την καλή λειτουργία των δικτύων παροχής αρδευτικού νερού

Για την υλοποίηση αυτών των στόχων, γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι στο 1% των δικαιούχων των άμεσων ενισχύσεων (έλεγχος πολλαπλής συμμόρφωσης).

Οι γεωργοί οι οποίοι είναι μέλη Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές, Α.Ο.Σ.Α.Κ., Οργανισμός Κωπαϊδας), θα πρέπει να κατέχουν βεβαίωση ότι ανήκουν και υδροδοτούνται από τον αντίστοιχο ΟΕΒ, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το αντίστοιχο έργο ή τμήμα του έργου.

Για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας τους, οι ΟΕΒ µπορούν να αποστέλλουν προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατάλογο µε τους γεωργούς που χρησιµοποιούν το δίκτυο άρδευσης και δεν είναι οικονοµικά ενήµεροι, ώστε αυτοί να εντάσσονται στο δείγµα ελέγχου της πολλαπλής συµµόρφωσης. Εφόσον µέχρι τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου ο γεωργός δεν προσκοµίσει την άδεια χρήσης νερού θα εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις.