Διακύρηξη υποβολής προσφορών

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 100/27-2-2019
(Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Εμ. Ανδρόνικου 46
Τηλέφωνο: 23210 – 25004
FAX: 23210 – 55004
Ταχ. Κώδικας: 62121

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ δίκτυο Αχινού- Μαυρ/σης »
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Αναθεωρημένη)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ

διακηρύσσει

τη με υποβολή προσφορών επιλογή αναδόχου
για την κατασκευή των παρακάτω έργων:

 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΔ 5Κ στις περιοχές Στρυμονικού, Πατρικίου & Τριανταφυλλιάς (ΑΡ. ΜΕΛ. : 92/26-2-2019)
  Προϋπολογισμού : 8.326,90 ΕΥΡΩ ( ΜΕ ΦΠΑ)
 2. ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΑΡΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΡ. ΜΕΛ. : 1138/25-10-2018)
  Προϋπολογισμού : 9.751,70 ΕΥΡΩ ( ΜΕ ΦΠΑ)
 3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΑΡΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΧΙΝΟΥ- ΜΑΥΡ/ΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : (97/26-2-2019)
  Προϋπολογισμού : 11.098,56 ΕΥΡΩ ( ΜΕ ΦΠΑ)
 4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ
  (Αρ. Μελ. 572 / 23-8-2017)
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.096,00 ΕΥΡΩ ( ΜΕ ΦΠΑ)
 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΉΣ ΤΑΦΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Δ. 5Κ (περιοχή Αγ.
  Παρασκευής) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 104/28-2-2019
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.082,26 ΕΥΡΩ ( ΜΕ ΦΠΑ)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Β37/1103/15.9.1994 Απόφασης Υπ. Γεωργίας
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν γραπτή προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής των παραπάνω έργων έως και την Παρασκευή 1/3/2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Ο Διευθυντής του ΓΟΕΒ Σερρών
κ.α.α

Κ. Τσιρογιάννης
Γεωπόνος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ

διακηρύσσει

τη με υποβολή προσφορών επιλογή αναδόχου
για την κατασκευή του έργου:

Επισκευή υδροληψίας επί της τάφρου Μαυρ/σης στο αρδευτικό – στραγγιστικό δίκτυο Αχινού- Μαυρ/σης (Αναθεωρημένη)»
Προϋπολογισμού 19.243,50 Ευρώ (με ΦΠΑ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Β37/1103/15.9.1994 Απόφασης Υπ. Γεωργίας
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν γραπτή προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου ανά κατηγορία εργασιών :

Α΄ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Β΄ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ και Γ΄ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
Δ΄ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
έως και την Παρασκευή 14/12/2018 και ώρα 10.00 π.μ.

Ο Διευθυντής του ΓΟΕΒ Σερρών
κ.α.α

Κ. Τσιρογιάννης
Γεωπόνος

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών σε έργα με απευθείας διαπραγμάτευση

Τίθενται υπ’όψη κάθε ενδιαφερομένου οι κάτωθι τεχνικές εκθέσεις – περιγραφές – άρθρα προϋπολογισμού, έργων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ Σερρών, για υποβολή προσφορών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μέχρι τις 29-5-2017:

1. 575/25-8-2017

2. 2.9.7, 2.10.4, 2.11.4 και 2.12.4

3. 4.1.8, 4.2.8, 4.3.7, 4.4.6

4. 264/4-5-2018

5. 4.2.5 και 4.3.4

Έλεγχος Πολλ/λής συμμόρφωσης

Με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης αρδευτικού νερού, ώστε να διασφαλίζεται:

 • η ορθολογική διαχείριση αυτού του φυσικού πόρου
 • η οικονομική βιωσιμότητα των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την καλή λειτουργία των δικτύων παροχής αρδευτικού νερού

Για την υλοποίηση αυτών των στόχων, γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι στο 1% των δικαιούχων των άμεσων ενισχύσεων (έλεγχος πολλαπλής συμμόρφωσης).

Οι γεωργοί οι οποίοι είναι μέλη Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές, Α.Ο.Σ.Α.Κ., Οργανισμός Κωπαϊδας), θα πρέπει να κατέχουν βεβαίωση ότι ανήκουν και υδροδοτούνται από τον αντίστοιχο ΟΕΒ, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το αντίστοιχο έργο ή τμήμα του έργου.

Για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας τους, οι ΟΕΒ µπορούν να αποστέλλουν προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατάλογο µε τους γεωργούς που χρησιµοποιούν το δίκτυο άρδευσης και δεν είναι οικονοµικά ενήµεροι, ώστε αυτοί να εντάσσονται στο δείγµα ελέγχου της πολλαπλής συµµόρφωσης. Εφόσον µέχρι τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου ο γεωργός δεν προσκοµίσει την άδεια χρήσης νερού θα εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις.

Επαναφορά Υδροδότησης ΚΔ-5Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σέρρες 16 Ιουνίου 2017
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 440
(Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ

Γραφείο Αν/τή Διευθυντή
Ταχ. Δ/νση: Εμ. Ανδρόνικου 46
Τηλέφωνο: 2321 0 23136
FAX: 2321 0 55004
Email: info@goeb.net
Θέμα: «Επαναφορά Υδροδότησης ΚΔ-5Κ από την Υ3»
Σχετικά:

Σας ενημερώνουμε ότι η βλάβη της διώρυγας ΚΔ-5Κ, αποκαταστάθηκε σήμερα στις 16 Ιουνίου 2017, και περί ώρας 20:00, και έχει γίνει υδροδότηση της, προκειμένου να συνεχιστεί η άρδευση των αγρών κατάντη της βλάβης.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους παραγωγούς των αρδευτικών δικτύων της περιοχής σας με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ο Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β.
Κ.α.α.

Τσιρογιάννης Κωνσταντίνος
Γεωπόνος

Πίνακας αποδεκτών προς ενέργεια:
1. Δήμος Βισαλτίας – Ενταύθα
2. Δήμος Ηράκλειας – Ενταύθα

Διακοπή Υδροδότησης ΚΔ-5Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σέρρες 12 Ιουνίου 2017
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 424
(Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ

Γραφείο Αν/τή Διευθυντή
Ταχ. Δ/νση: Εμ. Ανδρόνικου 46
Τηλέφωνο: 2321 0 23136
FAX: 2321 0 55004
Email: info@goeb.net
Θέμα: «Διακοπή Υδροδότησης ΚΔ-5Κ από την Υ3»
Σχετικά:

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω σημαντικής βλάβης της διώρυγας ΚΔ-5Κ, σήμερα στις 12 Ιουνίου 2017, και περί ώρας 14:30, θα γίνει διακοπή υδροδότησής της, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασής της.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους παραγωγούς των αρδευτικών δικτύων της περιοχής σας με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ο Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β.
Κ.α.α.

Τσιρογιάννης Κωνσταντίνος
Γεωπόνος

Πίνακας αποδεκτών προς ενέργεια:
1. Δήμος Βισαλτίας – Ενταύθα
2. Δήμος Ηράκλειας – Ενταύθα

Εφαρμογή προγράμματος άρδευσης στο δίκτυο Αχινού – Μαυροθαλάσσης

Στο δίκτυο Αχινού – Μαυροθαλάσσης θα εφαρμόζεται πρόγραμμα άρδευσης, για την ελαχιστοποίηση των εισερχόμενων υδάτων, και κατά συνέπεια την μεγιστοποίηση των αποστραγγιζόμενων εδαφών, μετά την φετεινή πλημμύρα ως εξής:

Τις ημέρες Δευτέρα – Τρίτη και Τετάρτη, άρδευση των αγροκτημάτων αναλόγως της ζήτησης.
Τις ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή διακοπή των αρδευτικών ανλτιοστασίων, και κλείσιμο των υδροληψιών, με ταυτόχρονη ολοκληρωτική απαγόρευση άρδευσης.

Ζητούμε την κατανόηση των μελών μας του ανωτέρω δικτύου, επισημαίνοντας ότι είναι ανάγκη να επισπευσθεί η αποστράγγιση των πλημμυρισμένων αγροτεμαχίων.

Για τον ΓΟΕΒ Πεδ. Σερρών
Ο Αν/τής Δ/τής

Τσιρογιάννης Κωνσταντίνος